Algemene voorwaarden Totalcare4U (Versie april 2008)

Artikel 1.Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden welke Totalcare4U sluit met een

opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mocht komen met van overheidswege vastgestelde bepalingen, dan worden laatst genoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomsten

1. Alle offertes en prijsopgaven van Totalcare4U zijn vrijblijvend.

2. De geldigheidsduur van een offerte is 30 dagen gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

3. Totalcare4U is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk heeft plaats gevonden.

4. Totalcare4U kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Totalcare4U zal de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Totalcare4U behoud zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gevraag de gegevens, voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig doch uiterlijk 3 weken voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, in het bezit zijn van Totalcare4U. Indien genoemde gegevens niet tijdig verstrekt zijn heeft Totalcare4U het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Totalcare4U is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvolledig verstrekken van gegevens door de opdrachtgever. Tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Totalcare4U kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Leveringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Er dient een opzegtermijn van drie maanden in acht te worden opgenomen.

2. De door Totalcare4U opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3. Extra te maken kosten, in verband met de door de afnemer gewenste spoedleveringen, zijn voor rekening van de afnemer.

4. Totalcare4U is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, door of in verband met het transport ontstaan.

5. Totalcare4U behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.

Artikel 5. Wijzigingen of annuleringen in de opdracht

1. Wijzigingen, door de opdrachtgever, in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door Totalcare4U in rekening gebracht. Veranderingen welke vermindering van kosten ten gevolge hebben kunnen aanleiding geven tot een lagere prijs dan overeengekomen.

2. Wijzigingen in de opdracht dienen tijdig en schriftelijk aan Totalcare4U ter kennis te zijn gebracht. Worden ze mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

3. Wijzigingen in een al verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de levertijd wordt aangepast.

4. Verzuim van een of meer lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.

Artikel 6. Betaling

1. Betaling van de factuur dient binnen dertig dagen na de factuurdatum te geschieden. Bij niet tijdig betalen zal Totalcare4U, middels een herinneringsnota,

€25,00 administratiekosten extra in rekening brengen. Indien deze herinneringsnota

niet binnen 14 dagen wordt voldaan zal er 1,5 % rente per maand in rekening worden gebracht.

2. Totalcare4U bepaalt vooraf in de offerte een minimaal aantal deelnemers per cursus. Indien, door welke omstandigheden dan ook, minder cursisten deel

nemen aan de cursus is Totalcare4U gerechtigd om het bedrag, corresponderende met het minimaal aantal deelnemers , in rekening te brengen.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Totalcare4U en de verplichtingen van de opdrachtgever tegenover Totalcare4U onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Totalcare4U is gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen

5. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur niet binnen 14 dagen na dagtekening van factuur schriftelijk bezwaar maakt bij Totalcare4U, wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 7. Incassokosten

Indien Totalcare4U over moet gaan tot een incasso-opdracht zullen alle hiermee gepaard gaande kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

1. Totalcare4U behoudt zicht de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

2. Totalcare4U behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. Indien de opdrachtgever gegeven opdracht, voor opleidingen, geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de vergoeding van alle onkosten welke redelijkerwijs gemaakt zijn voor de uitvoering van deze opdracht.

2. Annulering van opleidingen dienen altijd schriftelijk te geschieden. De opdrachtgever is in ieder geval de volgende onkostenvergoedingen verschuldigd bij annulering:

• tot 6 weken voor de opleidingsdatum 25% van de opleidingskosten;

• 2 tot 6 weken voor de opleidingsdatum 50% van de opleidingskosten;

• minder dan 2 weken voor de opleidingsdatum 75% van de opleidingskosten;

• bij absentie zonder annulering 100% van de opleidingskosten.

3. De vorderingen van Totalcare4U op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in het volgende gevallen:

• indien na het sluiten van de overeenkomst Totalcare4U goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

4. Deelannuleringen behoudt Totalcare4U zich het recht voor het resterende deel van de oorspronkelijke opdracht uit te voeren.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde zaken blijven eigendom van Totalcare4U, totdat de opdrachtgever, al hetgeen hij ter zake of in verband met de door Totalcare4U gedane leveringen van zaken of diensten, met inbegrip van rente en kosten, aan Totalcare4U verschuldigd is, volledig heeft betaald.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd over de geleverde zaken op enigerlei wijze te beschikken anders dan in overeenstemming met de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de zaken, voordat volledige betaling als in het voorafgaande lid is bedoeld aan Totalcare4U heeft plaatsgevonden.

3. Diploma’s c.q. certificaten worden aan de opdrachtgever overgedragen nadat volledige betaling als bedoeld in lid 1 heeft plaatsgevonden.

Artikel 12. Klachtenregeling

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden ge

meld aan Totalcare4U.

2. Klachten over geleverde goederen dienen binnen 2 weken na levering van de goederen schriftelijk te worden gemeld aan Totalcare4U. Met een nauwkeurige beschrijving van de klacht.

3. Indien een klacht gegrond is, zal Totalcare4U de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar

zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is zal Totalcare4U slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de genoemde aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.

5. Bij klachten over goederen is Totalcare4U gerechtigd om de aard van de klacht te controleren. Indien klacht gegrond is zal Totalcare4U ter hare keuze:

• een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste het factuurbedrag;

• Na terug levering in de oorspronkelijke staat de geleverde goederen, indien en voor zover mogelijk, kosteloos vervangen door soortgelijke zaken;

• De gebreken te herstellen;

• Zorg te dragen voor en adequate oplossing in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Totalcare4U is niet aansprakelijk voor de kosten (of voor andere gevolgen), die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

• overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;

• daden of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever tewerk zijn gesteld;

• onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door Totalcare4U opgeleverde werk c.q. de door haar geleverde zaken;

• het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens.

2. Totalcare4U is aansprakelijk voor schade aan het materiaal, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door

opzet of grove schuld van haar of van hen, die door Totalcare4U tewerk zijn gesteld voor de aan haar opgedragen werkzaamheden.

3. In geval van een consumentenkoop geldt de wettelijke aansprakelijkheid.

4. De maximale aansprakelijkheid is gelijk aan het factuurbedrag.

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf Totalcare4U worden daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Totalcare4U opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Totalcare4U

niet meer mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Totalcar4U bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Auteursrecht

Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de

opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij totalcare4U in en buiten rechte voor

alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeien.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien opdrachtgever is gevestigd buiten Nederland.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden:

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

        

| Login  | Voorwaarden  |

Copyright © 2020. All Rights Reserved.